مسئولیت تخصصی، حرفه ای و اخلاقی در نرم افزار مدیربیمه

مدیریت مشتریان نرم افزار مدیر بیمهمهندسین و کارکنان گروه تولید کننده و پشتیبانی نرم افزار مدیریت مشتری مدیر بیمه، می پذیرند که مسئولیتهای شغلی آنها فراتر از مهارت های تکنیکی و تخصصی است و کارشان در یک چارچوب معتبرِ اجتماعی و فرهنگی انجام می شود. آنها مسئولانه و با توجه به اخلاق حرفه ای رفتار می کنند.

اهم مواردی که مهندسین و کارکنان مدیر بیمه خود را ملزم به رعایت آن می دانند عبارتند از :

محرمانگی اطلاعات: بدون توجه به این که آیا توافق هایی بر سر میزان محرمانگی اطلاعات شده است یا خیر، مهندسین و کارکنان مدیربیمه؛ به این مهم احترام می گذارند و کلیه ی داده ها و اطلاعات مورد استفاده یا تولید شده را محرمانه تلقی می نمایند.

صلاحیت: مهندسین و کارکنان مدیربیمه؛ نباید سطح صلاحیت خود را متفاوت از آنچه در واقعیت وجود دارد نشان دهند و نباید کارهایی را بپذیرند که در حد صلاحیت آنها نیست.

سوء استفاده از موقعیت و امکانات: مهندسین و کارکنان مدیربیمه؛ نباید با استفاده از تکنیکها و مهارتهای خود، از موقعیت ها و امکانات فراهم آمده مخصوصاً کامپیوترهای دیگران استفاده غیر حرفه ای نمایند.

شان و شخصیت کاری: تمام افرادی که به هر ترتیب در محیط کاری مشتری حضور خواهند یافت و یا کار خواهند کرد باید اصول و شرایط عمومی محیط کار و اختصاصا محیط کاری خریدار را رعایت نمایند.

سالها با نرم افزار مدیریت مشتریان بیمه


نوار عنوان مدیربیمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.