راهنمای تعیین کارمزد دفتر بیمه

دفتر بیمه شما چه نمایندگی باشید و چه کارگزاری بابت بیمه نامه های مختلف کارمزدهای مختلفی را بابت صدور و بازاریابی دریافت می کند از طریق فرم تعیین نرخ کارمزد دفتر می توانید به تغییر آن اقدام نمایید.

برای این منظور از منوی اطلاعات دفتر گزینه نرخ کارمزد دفتر را انتخاب کنید

منوی تعیین نرخ کارمزد دفتر بیمه

 

فرم تعیین کارمزد دفتر برای شما باز می شود.

فرم تعیین نرخ کارمزد دفتر بیمه

 

با رفتن بر روی هر بیمه نامه و زدن دکمه ویرایش نرخ شما می توانید نسبت به تعیین و تغییر نرخ کارمزد صدور و نرخ کارمزد بازاریابی دفتر مطابق با قرار داد شما با شرکت بیمه خود اقدام نمایید.

لازم به ذکر است که کارگزاری ها نیز با تغییر شرکت بیمه گر به ازای هر شرکت می توانند نرخهای جداگانه ای را بابت هر یک از بیمه نامه های خود ثبت کنند.