راهنمای بروزرسانی مدیر بیمه

برای بروز رسانی برنامه مدیر بیمه کافی است از منوی راهنمای برنامه  وارد منوی بروز رسانی برنامه را انتخاب کنید.

بروز رسانی برنامه مدیر بیمه
حالا پس از آن برنامه مدیر بیمه بسته شده و نرم افزار مخصوص بروز رسانی مدیر بیمه باز می شود.

نرم افزار بروز رسانی برنامه مدیر بیمه
با زدن دکمه بروز رسانی در صورت برقراری اینترنت و اتصال به وب سایت مدیر بیمه؛ عملیات بروز رسانی نرم افزار  شروع می شود.

نرم افزار بروز رسانی برنامه مدیر بیمه
در خاتمه پیام موفقیت بروز رسانی مدیر بیمه نمایش داده می شود و با بستن آن برنامه مدیر بیمه باز می شود.

نرم افزار بروز رسانی برنامه مدیر بیمه