فونت های استفاده شده در مدیر بیمه

در برنامه مدیر بیمه از فونهای B Nazanin و Vaziri استفاده کرده ایم.

این فونتها را می توانید جداگانه از اینجا دانلود کنید. دانلود فونتهای مدیر بیمه