پیدا کردن نواقص و کمبود اطلاعات

گاهی در زمان ثبت بیمه نامه ها و اسناد؛ اطلاعاتی که برای شما مهم هستند، به دلایل مختلف در دسترس نیستند و یا ثبت نمی شوند.
در نرم افزار به راحتی میتوانید این کمبود ها را ببینید.

کافی است روی دکمه فیلتر، در سر ستون های جداول نمایشی کلیک کنید و در آنجا با انتخاب گزینه خالی یا Blank جدول را در حالت نمایش مواردی که خالی هستند و  یا پر نشده اند قرار دهید.
همچنین می توانید در حین ورود اطلاعات، با ثبت کلمه مورد نظر خود در فیلد مورد نظر؛ بعدا به آن مراجعه کنید و بر اساس آن فیلتر مورد نظر خود را انجام دهید.

مثلا با درج عبارت “نقص در پرونده” در لینک توضیحات و یا فقط یک کلمه یا یک کد قراردادی؛ که خودتان تعریف میکنید، مثل کلمه “نقص” یا “کمبود”.

البته خود خالی بودن اطلاعات و فیلتر کردن روی موارد خالی در بیشتر موارد به شما در رفع نواقص کمک خواهد کرد.

عکس زیر جهت نمایش بهتر این گزینه برای شما آماده شده است

روز های خوبی داشته باشید.