راهنمای تنظیمات مدیر بیمه

۱. تنظیم سیستم هشداربا رفتن به منوی تنظیمات از منوی اصلی برنامه و سپس انتخاب منو تنظیم سیستم هشدار فرم زیر را مشاهده می کنید

تنظیم سیستم هشدار نرم افزار مدیر بیمه

حالا می توانید با تغییر اعداد هشدارها را تنظیم نمایید.

 

۲. تنظیم درصد مالیات

با رفتن به منوی تعاریف پایه از منوی اصلی برنامه و سپس انتخاب منو نرخ مالیات فرم زیر را مشهاده می کنید

تنظیم مالیات نرم افزار مدیر بیمه

 

 

۳. تنظیمات آرم نمایندگی

با رفتن به منوی تنظیمات از منوی اصلی برنامه و سپس انتخاب منو تنظیم آرم نمایندگی فرم زیر را مشهاده می کنید. شما می توانید به راحتی آرم نمایندگی خود را مطابق با شرکت بیمه حود انتخاب کنید. از این آرم در تمام قسمتهای برنامه به خصوص در فرمهای چاپی استفاده می شود.

 

تنظیم آرم نمایندگی

 

 

نوار عنوان مدیربیمه