صفحه اصلی

مديريت امور دفاتر بیمه از جهت خدمت رسانی سریع و به موقع به بیمه گذاران و بالا بردن پرتفوی نمايندگی و کارگزاری به عنوان اصلی ترين هدف يک مدیر در صنعت بیمه هميشه مد نظر مديران و صاحبان نمايندگی ها، کارگزاری ها و دفاتر بوده است. از طرفی با توجه به تغييرات سريع بازار فروش بيمه و رقابت شديد در فروش، مجريان صنعت بيمه در ايران را به اين جهت سوق داده است تا به تدريج شيوه های نوين مديريتی را به کار گيرند و به جای تمرکز بر مسائل مربوط به مدیریت دفاتر بیمه؛ بيشتر توان خود را بر روی مسئله فروش بيمه متمرکز نمایند و شايد بتوان گفت که استفاده از سيستم های اطلاعاتی بیمه ای مناسب يکی از اهرمهای قدرتی می باشد که مدیران بیمه را در این راه کمک می نماید.

نوار عنوان مدیربیمه

نرم افزار مدیر بیمه

مدير بيمه نرم افزاری کاربردی است که بر اساس تجارب بدست آمده در اداره و مدیریت نمايندگی ها، کارگزاری ها و دفاتر بیمه طراحی شده است .اين سيستم بر پايه اطلاعات و اسناد موجود در نمايندگی بیمه و کارگزاری بیمه من جمله فرمهای پيشنهاد، بيمه نامه ها، اسناد دريافت و پرداخت طراحی و ايجاد شده است به گونه ای که تنها با استفاده از اين اجزاء قادر به ايجاد ليستها و گزارشهايی مطابق با نيازهای يک دفتر نمايندگی یا کارگزاری بیمه مثل مديريت سررسيد اقساط، پيگيری پرداختها ومعوقه های حق بيمه، مديريت کارمزد دريافتی، مديريت کارمزد بازاريابان و راهبری و کنترل دفتر نمايندگی و کارگزاری و بازاريابها و جهتمند کردن کار بازاريابها و شايد در نهايت بتوان گفت تعيين استراتژی دفتر نمايندگی بیمه یا کارگزاری بیمه و تمرکز بر روی فروش مهمترين خاصيت اين سيستم می باشد.

دانلود رایگان مدیر بیمه


تصویر صفحه اصلی نرم افزار مدیربیمه      نرم افزار مدیر بیمه 

نرم افزار مدیر بیمه